suncement14

About us

บริษัท ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด

บริษัท ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ผสมเสร็จหรือปูนมอร์ตาร์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการผลิตปูนมอร์ตาร์โดยเฉพาะ

ปูนตราพระอาทิตย์
หรือพระอาทิตย์มอร์ตาร์

ภายใต้แบรนด์ ปูนตราพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์มอร์ตาร์ ซึ่งจำแนกได้หลากหลายประเภทกว่า 20 ชนิด อาทิ ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนฉาบผิวคอนกรีต ปูนฉาบผิวบาง ปูนก่อทั่วไป ปูนก่ออิฐมวลเบา ปูนกาว อีกทั้งสินค้าอื่น ๆ รองรับความต้อง การของลูกค้า ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค

บริษัท ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด

Play Video
ภายใต้แบรนด์ ปูนตราพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์มอร์ตาร์ ปูนฉาบลื่น ทำให้งานเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด
ช่างศิริ
ช่างฉาบ

เช็คราคาปูน

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (มอร์ตาร์)

Cement Mortar

ปูนซีเมนต์ผสม

Mixed Cement

ปูนกาว

Tile Adhesive